15. Mei, 2022

<< Ren.Har. Sabtu, 14 Mei 2022 >>

<< Ren.Har. Sabtu, 14 Mei 2022 >>

Renungan Harian (933.3)
Sabtu, 14 Mei 2022

Selamat pagi Saudara-Saudara yang kukasih, selamat membaca Renungan Pagi ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita melalui Firman-Nya, Puji Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian dan menyertai semua orang di dunia,dengan kasih yang tidak binasa.

<< Ren.Har. Sabtu, 14 Mei 2022 >>

Doa. : Hal Berdoa (Matius 6:5-15)
Jud. : Tetap Berharga
Bac. : Yesaya 43:1-7
Nats. : Yesaya 43:4
Bac.S. : 1 Tawarikh 8-10

Bacaan Alkitab : Yesaya 43:1-7
Allah adalah satu-satunya penebus
(1) Tetapi sekarang, beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku. (2) Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. (3) Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Syeba sebagai gantimu. (4) Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. (5) Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau, Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan Aku akan menghimpun engkau dari barat. (6) Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! dan kepada selatan: Janganlah tahan-tahan! Bawalah anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-ujung bumi, (7) semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!"

Ayat Nats. : Yesaya 43:4
(4) Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 8-10
1 Tawarikh 8
Daftar keturunan Benyamin
(1) Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, (2) Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. (3) Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, (4) Abisua, Naaman, Ahoah, (5) Gera, Sefufan dan Huram. (6) Inilah anak-anak Ehud; mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat; (7) Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud. (8) Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya. (9) Ia mendapat anak dari Hodesh, isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam, (10) Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak; (11) sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. (12) Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lod dengan segala anak kotanya. (13) Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; mereka telah menghalau penduduk Gat. (14) Ahyo, Sasak, Yeremot, (15) Zebaja, Arad, Eder, (16) Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria. (17) Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, (18) Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. (19) Yakim, Zikhri, Zabdi, (20) Elyoenai, Ziletai, Eliel, (21) Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei. (22) Yispan, Eber, Eliel, (23) Abdon, Zikhri, Hanan, (24) Hananya, Elam, Antotia, (25) Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. (26) Samserai, Seharya, Atalya, (27) Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham. (28) Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
Keturunan Saul
(29) Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha. (30) Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, (31) Gedor, Ahyo, Zekher (32) dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. (33) Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal. (34) Anak Yonatan ialah Meribaal dan Meribaal memperanakkan Mikha. (35) Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas. (36) Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. (37) Moza memperanakkan Bina; anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. (38) Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. (39) Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. (40) Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin.

1 Tawarikh 9
Daftar penduduk Yerusalem
(1) Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. (2) Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak di bait Allah. (3) Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Manasye: (4) Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. (5) Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. (6) Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, enam ratus sembilan puluh orang. (7) Dari bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua, (8) Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia (9) dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, sembilan ratus lima puluh enam orang. Semua orang itu adalah kepala puak. (10) Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin, (11) Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah, (12) lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer, (13) dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, seribu tujuh ratus enam puluh orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. (14) Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari; (15) lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya bin Mikha bin Zikhri bin Asaf, (16) serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. (17) Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka; Salum ialah kepala. (18) Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi. (19) Salum bin Kore bin Ebyasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu Kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan TUHAN sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. (20) Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia. (21) Zakharia bin Meselemya adalah penunggu pintu Kemah Pertemuan. (22) Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada dua ratus dua belas orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. (23) Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, yakni Bait Kemah itu. (24) Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan. (25) Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama tujuh hari untuk bekerja bersama-sama mereka, (26) sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. (27) Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. (28) Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah: mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. (29) Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan dan rempah-rempah, (30) sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. (31) Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. (32) Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. (33) Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. (34) Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
Silsilah Saul
(35) Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha. (36) Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, (37) Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot. (38) Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. (39) Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal. (40) Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mikha. (41) Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea dan Ahas. (42) Ahas memperanakkan Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza. (43) Moza memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. (44) Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.

1 Tawarikh 10
Saul mati
(1) Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. (2) Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. (3) Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul; para pemanah menjumpainya dan melukainya. (4) Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. (5) Ketika pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, iapun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. (6) Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. (7) Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga; kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. (8) Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. (9) Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. (10) Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. (11) Ketika seluruh Yabesh-Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, (12) maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabesh dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar, di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya. (13) Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap TUHAN, oleh karena ia tidak berpegang pada firman TUHAN, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, (14) dan tidak meminta petunjuk TUHAN. Sebab itu TUHAN membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai.
—————

  Tampilan cetak

  edisi sebelum | 05/Edisi 2022 | edisi berikut

Sabtu, 14 Mei 2022

Bacaan   : YESAYA 43:1-7
Setahun : 1 Tawarikh 8-10
Nas       : "Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." (Yesaya 43:4)

Tetap Berharga
Viral dan panen pujian karena prestasi yang diraih tentu membuat penerimanya merasa bangga. Sebab dukungan dan penghargaan, apa pun bentuknya, memberi dampak luar biasa bagi penerimanya. Senang, termotivasi dan bersemangat, semua ini sangat menunjang produktivitas. Lebih lagi dukungan yang diberikan di tengah keterpurukan. Bukankah lebih banyak orang memilih tidak menjalin hubungan dengan orang yang "bermasalah"?
Israel tidak mau berjalan di jalan Allah. Bahkan ketika Tuhan menghajar karena ketidaktaatan mereka pun, Israel tetap keras kepala dan tidak peduli. Namun Allah tetap peduli, karena Dialah yang telah menciptakan mereka dan membentuk mereka. Dia pula yang menebus mereka dari perbudakan Mesir. Israel dijadikan-Nya istimewa, dibedakan dari umat lain dan dikhususkan bagi diri-Nya. Dia sangat mengasihi Israel. Bahkan setelah Israel menunjukkan kebebalan mereka sekalipun Dia tetap menganggapnya berharga dan mulia. Karena itu, dalam penderitaan Israel, Allah memberikan janji akan kehadiran-Nya untuk menopang dan memberi kelepasan.
Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dijadikan-Nya Israel baru. Kita beroleh kasih Allah, lengkap dengan segala karunianya. Kita menjadi milik Allah karena Dia telah menciptakan dan menebus kita. Dia mengenal kita secara pribadi. Di tengah pergumulan, Dia selalu ada bersama kita. Dalam pandangan-Nya, kita mulia dan berharga. Bukankah hal ini lebih dari cukup untuk membuat kita senantiasa bersukacita dan berpengharapan di tengah tantangan kehidupan? --EBL/www.renunganharian.net

TIDAK ADA YANG DAPAT MENANDINGI KEBAHAGIAAN SEORANG
YANG DIPANDANG MULIA DAN BERHARGA DI MATA ALLAH.
 
Dilarang mengutip atau memperbanyak materi Renungan Harian® tanpa seizin penerbit (Yayasan Pelayanan Gloria)
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Pelayanan Gloria.
Rekening Bank BCA, No. 456 500 8880 a.n. YAYASAN PELAYANAN GLORIA
—————
Puji Tuhan, Trima Kasih Bapa kami yang di Sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, agar kami mengampuni dahulu, semua kesalahan orang kepada kami, supaya Bapa yang di Surga akan mengampuni kesalahan-kesalahan kami (Markus 11:25-26),
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya), Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan Indah yang Tuhan telah berikan kepada kita semua ini, Puji Tuhan.
Tuhan Yesus tolonglah kami sesama saudara seiman bisa saling mendoakan satu sama lain, dan saling mendukung didalam persekutuan ini, Puji Tuhan.
Tuhan Yesus kami serahkan sepanjang hari kehidupan kami ini didalam lindungan tangan KasihMu, Puji Tuhan.
Hanya didalam Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juruslamat dan Penebus kita yang hidup, semua ini kami mohonkan, Puji Tuhan, Haleluya, Amin.

Have a nice day
Happy Saturday
May God Bless you
Today and Always

Copyright: Sabda.org
http: //www.sabda.org/publikas/e-r
http: //www.renunganharian.net

Sumber:
[Muktiana Gumelar]
Blog. Rumah anak Tuhan
http. ///www.muktianapgumelar.netSabtu, 14 Mei 2022