12. Mei, 2021

<< Ren.Har. Selasa, 11 Mei 2021 >>

<< Ren.Har. Selasa, 11 Mei 2021 >>

Renungan Harian (811.1)
Selasa, 11 Mei 2021

Selamat pagi Saudara-Saudara yang kukasih, selamat membaca Renungan Pagi ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita melalui Firman-Nya, Puji Tuhan.
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian dan menyertai semua orang di dunia,dengan kasih yang tidak binasa.

<< Ren.Har. Selasa, 11 Mei 2021 >>

Doa. : Hal Berdoa (Matius 6:5-15)
Jud. : Memberi Tumpangan
Bac. : Ibrani 13:1-3
Nats. : Ibrani 13: 2
Bac.S. : 1 Tawarikh 1-2

Bacaan Alkitab : Ibrani 13:1-3
Nasihat dan doa selamat
(1) Peliharalah kasih persaudaraan! (2) Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. (3) Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini.

Ayat Nats. : Ibrani 13: 2
(2) Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat.

Bacaa Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 1-2
1 Tawarikh 1
Daftar keturunan Adam sampai Abraham
(1) Adam, Set, Enos, (2) Kenan, Mahalaleel, Yared, (3) Henokh, Metusalah, Lamekh, (4) Nuh, Sem, Ham dan Yafet. (5) Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. (6) Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma. (7) Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim. (8) Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. (9) Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan. (10) Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. (11) Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, (12) orang Patrusim, orang Kasluhim dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. (13) Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het, (14) serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, (15) orang Hewi, orang Arki, orang Sini, (16) orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. (17) Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh. (18) Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. (19) Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. (20) Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah, (21) Hadoram, Uzal, Dikla, (22) Ebal, Abimael, Syeba, (23) Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan. (24) Sem, Arpakhsad, Selah, (25) Eber, Peleg, Rehu, (26) Serug, Nahor, Terah, (27) Abram, itulah Abraham.
Keturunan Abraham
(28) Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael. (29) Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, (30) Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema, (31) Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael. (32) Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan. (33) Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
Keturunan Esau
(34) Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. (35) Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah. (36) Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek. (37) Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza. (38) Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. (39) Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna. (40) Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. (41) Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. (42) Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.
Raja-raja Edom
(43) Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. (44) Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia. (45) Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia. (46) Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. (47) Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia. (48) Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia. (49) Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia. (50) Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. (51) Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet, (52) kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, (53) kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, (54) kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

1 Tawarikh 2
Keturunan Yehuda
(1) Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, (2) Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer. (3) Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan dan Syela, tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya. (4) Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang. (5) Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. (6) Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang. (7) Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. (8) Keturunan Etan ialah Azarya. (9) Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai. (10) Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin bani Yehuda. (11) Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas. (12) Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai. (13) Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, (14) Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, (15) Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh; (16) saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, tiga orang. (17) Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael itu. (18) Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon. (19) Sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. (20) Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel. (21) Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. (22) Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead. (23) Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair dari pada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead. (24) Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata dia adalah isteri Hezron, ayahnya maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, bapa Tekoa. (25) Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia. (26) Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam. (27) Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker. (28) Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. (29) Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. (30) Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak. (31) Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. (32) Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. (33) Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. (34) Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. (35) Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. (36) Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. (37) Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. (38) Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya. (39) Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. (40) Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. (41) Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama. (42) Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. (43) Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema. (44) Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. (45) Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Zur. (46) Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes. (47) Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf. (48) Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana. (49) Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. (50) Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, (51) Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader. (52) Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot. (53) Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol. (54) Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. (55) Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni keturunan Hamat bapa keluarga Rekhab.
—————

  Tampilan cetak

  edisi sebelum | 05/Edisi 2021 | edisi berikut

Selasa, 11 Mei 2021

Bacaan   : IBRANI 13:1-3
Setahun : 1 Tawarikh 1-2
Nas       : Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang .... (Ibrani 13:2)

Memberi Tumpangan
Ketika kita bepergian jauh, tempat untuk bermalam atau tinggal sementara adalah hal mendesak. Jika bekal kita melimpah, itu bukan masalah. Tinggal kita pilih, hotel mana yang kita suka. Namun, jika bekal kita hanya cukup untuk transportasi murah dan makan di kaki lima, kita dalam masalah besar. Maka, jika dalam situasi sulit tersebut seseorang memberi kita tumpangan untuk bermalam atau tinggal sementara, pertolongan itu amat sangat berarti.
Mereka yang terjepit keadaan memang sangat memerlukan tumpangan. Untuk itulah Tuhan bersabda, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang ...." Tuhan berpesan agar para pengikut Kristus mau membuka pintu rumahnya untuk memberi tumpangan bagi mereka yang terjepit keadaan.
Tetapi, tidak hanya itu. Orang yang menumpang adalah orang yang memercayakan sebagian persoalan hidupnya kepada sesama. Dalam hidup ini, banyak orang dilibat kesulitan hingga mereka sangat membutuhkan sesama yang mau memberi mereka tumpangan, dalam bentuk: memberi bantuan untuk ikut menyelesaikan masalah, memberi dukungan dan perlindungan, memberi pertimbangan yang diperlukan, menyediakan diri menjadi tempat curhat yang aman, dan banyak lagi.
Tumpangan yang kita berikan itu boleh jadi tak menyelesaikan masalah sesama apalagi menuntaskan perjalanan mereka. Tetapi, tumpangan itu bisa menjadi oasis yang memberi kesempatan bagi mereka untuk sejenak meletakkan beban, mengembalikan kesegaran, mendapatkan tenaga, dan memulihkan semangat sebelum mereka melanjutkan perjalanan hidup. --EE/www.renunganharian.net

DALAM HIDUP YANG TAK MUDAH INI, ORANG TERKADANG MEMBUTUHKAN TUMPANGAN,
TEMPAT IA BISA MEMERCAYAKAN SEBAGIAN PERSOALAN MEREKA.
 
Dilarang mengutip atau memperbanyak materi Renungan Harian® tanpa seizin penerbit (Yayasan Gloria)
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Gloria.
Rekening Bank BCA, No. 456 500 8880 a.n. YAY GLORIA
—————
Puji Tuhan, Trima Kasih Bapa kami yang di Sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan, agar kami mengampuni dahulu, semua kesalahan orang kepada kami, supaya Bapa yang di Surga akan mengampuni kesalahan-kesalahan kami (Markus 11:25-26),
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya), Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan Indah yang Tuhan telah berikan kepada kita semua ini, Puji Tuhan.
Tuhan Yesus tolonglah kami sesama saudara seiman bisa saling mendoakan satu sama lain, dan saling mendukung didalam persekutuan ini, Puji Tuhan.
Tuhan Yesus kami serahkan sepanjang hari kehidupan kami ini didalam lindungan tangan KasihMu, Puji Tuhan.
Hanya didalam Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juruslamat dan Penebus kita yang hidup, semua ini kami mohonkan, Puji Tuhan, Haleluya, Amin.

Have a nice day
Happy Tuesday
May God Bless you
Today and Always

Copyright: Sabda.org
http: //www.sabda.org/publikas/e-r
http: //www.renunganharian.net

Sumber:
[Muktiana Gumelar]
Blog. Rumah anak Tuhan
http. ///www.muktianapgumelar.net


Selasa, 11 Mei 2021