13. Feb, 2018

<< Renungan Harian, Senin, 12 Pebruari 2018 >>

<< Renungan Harian, Senin, 12 Pebruari 2018 >>

Renungan Harian (416.2)
Senin, 12 Pebruari 2018

Selamat pagi Saudara-Saudara yang kukasih,selamat
membaca Renungan Pagi ini .
Biarlah Tuhan berbicara kepada kita melalui Firman-Nya,
Puji Tuhan.
Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari:
Allah Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus,
yang disebut dengan Trinitas ,selalu menyertai kita semua di dunia, Puji Tuhan.
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian dan
menyertai semua orang di dunia,dengan kasih yang tidak binasa, Puji Tuhan.

<< Renungan Harian, Senin, 12 Pebruari 2018 >>
Doa : Hal berdoa (Matius 6:5-15)
-----------
Jud. : Membela Musuh
Bac. : 2 Raja-raja 5:1-19
Nats.: 2 Raja-raja 5: 1a
Bac.S.: Bilangan 1-2
------------
Bacaan Alkitab : 2 Raja-raja 5:1-19
Naaman disembuhkan
(1) Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. (2) Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada isteri Naaman. (3) Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya: "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." (4) Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya: "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." (5) Maka jawab raja Aram: "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak dan enam ribu syikal emas dan sepuluh potong pakaian. (6) Ia menyampaikan surat itu kepada raja Israel, yang berbunyi: "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." (7) Segera sesudah raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata: "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." (8) Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya: "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." (9) Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. (10) Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan: "Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." (11) Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata: "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang ke luar dan berdiri memanggil nama TUHAN, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku!(12) Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. (13) Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir." (14) Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. (15) Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: "Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini!" (16)Tetapi Elisa menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. (17) Akhirnya berkatalah Naaman: "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN. (18) Dan kiranya TUHAN mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut: Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya TUHAN mengampuni hambamu ini dalam hal itu." (19) Maka berkatalah Elisa kepadanya: "Pergilah dengan selamat!" Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh dari padanya,
------------
Ayat Nats. : 2 Raja-raja 5: 1a
(1) Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada orang Aram.
------------

  Tampilan cetak

  edisi sebelum | 02/Edisi 2018 | edisi berikut

Senin, 12 Februari 2018

Bacaan   : 2 Raja-raja 5:1-19
Setahun : Bilangan 1-2
Nas       : Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. (2 Raja-raja 5:1a)

Membela Musuh

Ketika Indonesia bertanding melawan Denmark di final Piala Thomas 2016, mungkin kita berdoa agar Tuhan "membela" tim Indonesia dan membuat mereka menjadi juara. Nyatanya, Denmark yang menang. Tuhan "membela" mereka.
Tentu saja, hal itu hanyalah kelakar. Namun, dalam situasi lain, tidak jarang kita terjebak dalam cara pandang "kita" (orang percaya) versus "mereka" (orang tidak percaya). Kita beranggapan Allah akan membela dan melindungi orang percaya, serta menghukum dan menghancurkan orang tidak percaya.
Kisah Naaman menarik disimak. Naaman adalah pahlawan perang bangsa Aram. Bangsa Aram adalah musuh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Namun, kemenangan Naaman, termasuk atas bangsa Israel, tidak diklaim sebagai pekerjaan dewa sesembahan bangsa Aram, melainkan sebagai pemberian Tuhan! Kemenangan dan kesejahteraan bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun merupakan hasil karya Tuhan. Dia adalah Juru Selamat semua umat manusia. Dia memancarkan sinar matahari dan menurunkan hujan baik bagi orang benar maupun orang jahat. Dia mencurahkan kebaikan kepada semua bangsa karena Dia Tuhan yang mahabaik.
Jadi, bagaimana? Tidak sepatutnya kita mengharapkan Tuhan menimpakan kejahatan sekalipun kepada musuh kita. Kita hanya patut mengharapkan Tuhan mencurahkan kebaikan pada semua orang, termasuk musuh kita. Ditimpa kejahatan tidak akan membuat seseorang bertobat. Sebaliknya, kebaikan Tuhan akan menuntun orang kepada pertobatan, seperti pengalaman Naaman (ay. 15; bdk. Rm. 2:4). --ARS/www.renunganharian.net

KEJAHATAN MENJAUHKAN ORANG DARI PENGENALAN AKAN TUHAN;
KEBAIKAN MERENGKUH ORANG KE DALAM PELUKAN KASIH-NYA.
 
(ay. 15; bdk. Rm. 2:4) 2 Raja-raja 5: 15 ; bandingkan Roma 2:4
2 Raja-raja 5: 15 ;
(15) Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: "Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini!"

bandingkan Roma 2:4
(4) Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?

---------:

Dilarang mengutip atau memperbanyak materi Renungan Harian® tanpa seizin penerbit (Yayasan Gloria)
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Gloria.
Rekening Bank BCA, No. 456 500 8880 a.n. YAY GLORIA

---------------
Bacaan Alkitab Setahun : Bilangan 1-2
Bilangan 1

Laskar Israel dihitung
(1) TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam Kemah Pertemuan, pada tanggal satu bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir: (2) "Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel (3) yang berumur dua puluh tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. (4)Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. (5)Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben: Elizur bin Syedeur; (6)dari suku Simeon: Selumiel bin Zurisyadai; (7) dari suku Yehuda: Nahason bin Aminadab; (8) dari suku Isakhar: Netaneel bin Zuar; (9)dari suku Zebulon: Eliab bin Helon;(10) dari keturunan Yusuf: Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye; (11) dari suku Benyamin: Abidan bin Gideoni; (12) dari suku Dan: Ahiezer bin Amisyadai; (13)dari suku Asyer: Pagiel bin Okhran;(14) dari suku Gad: Elyasaf bin Rehuel; (15) dari suku Naftali: Ahira bin Enan." (16) Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya; mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel.(17) Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, (18) dan pada tanggal satu bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur dua puluh tahun ke atas dicatat orang demi orang, (19) seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. (20)Ketika silsilah bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. (21)Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada empat puluh enam ribu lima ratus orang. (22) Ketika silsilah bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. (23) Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada lima puluh sembilan ribu tiga ratus orang. (24) Ketika silsilah bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (25) Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh orang. (26) Ketika silsilah bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (27)Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada tujuh puluh empat ribu enam ratus orang. (28) Ketika silsilah bani Isakhar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (29) Jumlah yang dicatat dari suku Isakhar ada lima puluh empat ribu empat ratus orang. (30)Ketika silsilah bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (31) Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada lima puluh tujuh ribu empat ratus orang. (32)Mengenai keturunan Yusuf: Ketika silsilah bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (33) Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada empat puluh ribu lima ratus orang. (34) Dan ketika silsilah bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (35) Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada tiga puluh dua ribu dua ratus orang. (36)Ketika silsilah bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (37) Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada tiga puluh lima ribu empat ratus orang. (38)Ketika silsilah bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (39) Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada enam puluh dua ribu tujuh ratus orang. (40) Ketika silsilah bani Asyer disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (41)Jumlah yang dicatat dari suku Asyer ada empat puluh satu ribu lima ratus orang. (42) Ketika silsilah bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. (43)Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada lima puluh tiga ribu empat ratus orang. (44) Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. (45) Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel,(46) berjumlah enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang. (47)Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. (48) Sebab TUHAN telah berfirman kepada Musa: (49) "Hanya suku Lewi janganlah kaucatat dan janganlah kauhitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel, (50)tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi Kemah Suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya; mereka harus mengangkat Kemah Suci dengan segala perabotannya; mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya.(51) Apabila berangkat, Kemah Suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, Kemah Suci harus dipasang oleh mereka; sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. (52)Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya, menurut pasukan mereka, (53)tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling Kemah Suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka; orang Lewi haruslah memelihara Kemah Suci, tempat hukum itu." (54) Maka orang Israel berbuat demikian; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka.

Bilangan 2

Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya
(1) TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: (2) "Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling Kemah Pertemuan, agak jauh dari padanya. (3) Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya, ialah laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. (4)Pasukannya terdiri dari tujuh puluh empat ribu enam ratus orang yang dicatat. (5) Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakhar. Pemimpin bani Isakhar ialah Netaneel bin Zuar. (6) Pasukannya terdiri dari lima puluh empat ribu empat ratus orang yang dicatat. (7)Kemudian suku Zebulon. Pemimpin bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. (8) Pasukannya terdiri dari lima puluh tujuh ribu empat ratus orang yang dicatat. (9) Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus delapan puluh enam ribu empat ratus orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. (10) Panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Ruben ialah Elizur bin Syedeur. (11) Pasukannya terdiri dari empat puluh enam ribu lima ratus orang yang dicatat. (12)Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai. (13) Pasukannya terdiri dari lima puluh sembilan ribu tiga ratus orang yang dicatat. (14)Kemudian suku Gad. Pemimpin bani Gad ialah Elyasaf bin Rehuel.(15) Pasukannya terdiri dari empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh orang yang dicatat. (16)Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh orang. Merekalah yang nomor dua berangkat. (17) Sesudah itu berangkatlah Kemah Pertemuan dengan laskar orang Lewi, di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. (18) Panji-panji laskar Efraim, menurut pasukan-pasukan mereka, adalah di sebelah barat. Pemimpin bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. (19)Pasukannya terdiri dari empat puluh ribu lima ratus orang yang dicatat. (20) Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. (21)Pasukannya terdiri dari tiga puluh dua ribu dua ratus orang yang dicatat. (22) Kemudian suku Benyamin. Pemimpin bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. (23) Pasukannya terdiri dari tiga puluh lima ribu empat ratus orang yang dicatat. (24)Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada seratus delapan ribu seratus orang. Merekalah yang nomor tiga berangkat. (25) Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. (26) Pasukannya terdiri dari enam puluh dua ribu tujuh ratus orang yang dicatat. (27)Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin bani Asyer ialah Pagiel bin Okhran. (28)Pasukannya terdiri dari empat puluh satu ribu lima ratus orang yang dicatat. (29) Kemudian suku Naftali. Pemimpin bani Naftali ialah Ahira bin Enan. (30)Pasukannya terdiri dari lima puluh tiga ribu empat ratus orang yang dicatat. (31) Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus orang. Merekalah yang terkemudian berangkat, menurut panji-panji mereka." (32) Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang. (33) Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. (34) Maka orang Israel berbuat demikian; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaumnya dan sukunya.

------------

Puji Tuhan ,Trima Kasih Bapa kami yang di Sorga , Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu,jadilah kehendak-Mu  di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya), Puji Tuhan.
Terima kasih  Tuhan Yesus untuk kesempatan Indah yang Tuhan telah berikan kepada kita semua ini, Puji Tuhan.
Tuhan Yesus tolonglah kami sesama saudara seiman bisa saling mendoakan satu sama lain, dan saling mendukung didalam persekutuan ini , Puji Tuhan.
Tuhan Yesus kami serahkan sepanjang hari kehidupan kami ini didalam lindungan tangan KasihMu. Puji Tuhan.
Hanya didalam Nama Tuhan Yesus Kristus , Tuhan kita, Juruslamat dan Penebus kita yang hidup, semua ini kami mohonkan. Puji Tuhan, Haleluyah, Amin.


** have a nice day **
Happy Monday
°May God Bless you°
°Today and Always°
°˚˚°


Copyright - SABDA.org
http://www.sabda.org/publikas/e-r
www.renunganharian.net

Sumber:
[Muktiana Gumelar]
Blog. Rumah anak Tuhan
www.muktianapgumelar.net

Senin, 12 Pebruari 2018